back to home dude

Những viên đạn nhỏ

Những viên đạn nhỏ

Về Những viên đạn nhỏ

Hãy tránh những viên đạn bắn tới và những con tàu vũ trụ trong trò chơi này.