back to home dude

Những viên cườm

Những viên cườm

Về Những viên cườm

Hãy loại bỏ những viên cườm bằng cách kết bộ ít nhất 3 viên giống nhau.