back to home dude

Những rãnh kéo

Những rãnh kéo

về Những rãnh kéo

Đánh bạc! Hãy cố gắng tạo ra một đường thẳng bao gồm 3 hình giống nhau trong trò chơi kéo máy này!