back to home dude

Những quả bóng mặt quỉ

Những quả bóng mặt quỉ

về Những quả bóng mặt quỉ

Sắp những quả bóng mặt quỉ này lại thành một nhóm gồm những mặt giống nhau để làm cho chúng biến mất.