back to home dude

Những nhân tố biển

Những nhân tố biển

về Những nhân tố biển

Dùng chuột để kéo những nhân tố giống nhau của biển đến gần nhau để tạo thành một khối kết hợp và làm chúng biến mất.