back to home dude

Những nguyên tố căn bản

Những nguyên tố căn bản

về Những nguyên tố căn bản

Cố gắng giải phóng 4 nguyên tố cơ bản.