back to home dude

Những người sống sót: giáng sinh

Những người sống sót: giáng sinh

về Những người sống sót: giáng sinh

Những thây ma vẫn tiếp tục xuất hiện thậm chí trong giáng sinh. Những người còn lại hãy phối hợp cùng nhau để tăng cơ hội sống sót và giết hết kẻ địch.