back to home dude

Những đốm màu

Những đốm màu

Về Những đốm màu

Hãy cố gắng cho mỗi đốm màu ăn càng nhanh càng tốt! Cho từng đốm màu này ăn chính xác những gì chú ta cần cho đến khi không còn chú nào trên màn hình! Bạn có thể đạt điểm cao nhất không nào?