back to home dude

Những con ma trên bánh xe: đã đến

Những con ma trên bánh xe: đã đến

về Những con ma trên bánh xe: đã đến

Những con ma đang tấn công, nhưng bạn không từ bỏ một cách dễ dàng! Sử dụng súng của bạn để gây nổ theo cách của bạn thông qua 9 quận và phá hủy mọi thứ trên đường! Bạn có thể kiếm được 3 sao ở từng cấp độ?