back to home dude

Những bong bóng

Những bong bóng

về Những bong bóng

Cố gắng bắn bỏ các bong bóng bằng cách xếp một nhóm 3 hay nhiểu những bong bóng cùng màu.