back to home dude

Nhịp điệu pháo bông

Nhịp điệu pháo bông

về Nhịp điệu pháo bông

Nhấn vào những phím đúng khi chúng đạt đến đường thẳng. Chuyển đường thẳng sang màu sắc của các mũi tên.