back to home dude

Nhiệm vụ đặc biệt

Nhiệm vụ đặc biệt

về Nhiệm vụ đặc biệt

Bạn có nhiệm vụ tiêu diệt tất cả kẻ thù. Hãy coi chừng, những tên bắn tỉa có ở khắp nơi.