back to home dude

Nhảy vượt rào

Nhảy vượt rào

về Nhảy vượt rào

Nhảy qua phía bên kia mà không rơi xuống nước!