back to home dude

Nhảy lên lấy chuối

Nhảy lên lấy chuối

Về Nhảy lên lấy chuối

Hãy thu tất cả chuối để lên cửa tiếp theo.