back to home dude

Nhật ký của Ophelia

Nhật ký của Ophelia

về Nhật ký của Ophelia

Giải điều bí ẩn bằng cách khám phá tất cả các phòng, tìm đồ vật và giải đố. Bạn chỉ có thể chọn "Chơi bình thường", vì "Chơi hẹn giờ" không làm việc.