back to home dude

Nhật kí zombie

Nhật kí zombie

về Nhật kí zombie

Hãy chạy thoát khỏi những zombie đang muốn bắt bạn. Bạn phải loại bỏ tất cả chúng và nạp đạn đúng lúc, nếu không, bạn sẽ không có cơ hội sống sót.