back to home dude

Nhấp chơi lần 1

Nhấp chơi lần 1

về Nhấp chơi lần 1

Bạn có thể tìm thấy nút 'chơi'? Ở một số cấp, bạn phải di chuyển các đối tượng để tìm thấy nó. Trong những cấp độ khác bạn sẽ phải dám di chuyển các chữ cái để tạo ra một từ. Chúc may mắn!