back to home dude

Nhấp

Nhấp

về Nhấp

Loại bỏ các gạch màu bằng việc sắp xếp bộ ít nhất hai trong số các hình dạng tương tự.