back to home dude

Nhấn Play 4

Nhấn Play 4

về Nhấn Play 4

Hãy thay đổi hoặc thay thế những món đồ và tìm ra nút khởi động bị giấu ở đâu. Nếu tìm thấy, hãy nhấn vào nó và bạn sẽ lên cửa tiếp theo.