back to home dude

Nhấn nhấn vô hạn

Nhấn nhấn vô hạn

về Nhấn nhấn vô hạn

Ôi không! Lũ quỷ đang tấn công ngôi làng. Chỉ có một cách để ngăn chặn chúng. Nhấn, nhấn, nhấn. Tự luyện tập để bạn có thể đánh bại những đám đông đang kéo đến. Thu thập tiền và nâng cấp kỹ năng của bạn để đương đầu với những tổn hại lớn hơn. Cứu lấy ngôi làng. Đừng dừng nhấn chuột!