back to home dude

Nhắm và Bắn 1

Nhắm và Bắn 1

về Nhắm và Bắn 1

Bắn hết số lon trước khi hết thời gian. Bắn những dấu tròn trước, sau đó đến những dấu chéo.