back to home dude

Nhà máy làm bóng

Nhà máy làm bóng

về Nhà máy làm bóng

Hãy dùng các dụng cụ và tạo ra trái bóng như hình mẫu.