back to home dude

Nhà hàng Nhật Lee

Nhà hàng Nhật Lee

về Nhà hàng Nhật Lee

Bạn là một bồi bàn trong nhà hàng Nhật Lee. Hãy dẫn khách vào bàn, nghe họ gọi món và mang đúng món họ gọi. Liệu bạn có thể làm hài lòng tất cả khách hàng.