back to home dude

Nhà hàng Emily nổi tiếng

Nhà hàng Emily nổi tiếng

Về Nhà hàng Emily nổi tiếng

Hãy làm đầy cột đo ở dưới màn hình bằng cách cho tiền vào. Bạn phải làm khách hàng luoin vui vẻ để giữ đầy cột đo.