back to home dude

Nguyên tố Lửa 1

Nguyên tố Lửa 1

về Nguyên tố Lửa 1

Hãy giúp nguyên tố Lửa chiến thắng trận đấu với Đất, Nước và Gió! Dùng chuột đê nhắm và tiêu diệt nhiều đối thủ nhất có thể. Bạn sẽ mở khóa được tất cả những gói nâng cấp và hoàn thành những thử thách đặc biệt chứ?