back to home dude

Người Xoay Ống

Người Xoay Ống

Về Người Xoay Ống

Nối đám mây với đoạn ống màu đỏ bằng cách xoay các đoạn ống, để nước có thể chạy tự do đến cửa ra.