back to home dude

Người xâm lăng cuối cùng

Người xâm lăng cuối cùng

về Người xâm lăng cuối cùng

Những người ngoài hành tinh đang tấn công bạn! Bạn đang ở trên một hành tinh mới và những người ngoài hành tinh muốn bạn ra khỏi nơi đó. Hãy chắc chắn rằng chúng không thể làm bạn hoảng sợ và bắt đầu cuộc chiến. Hãy bắn chúng trước khi chúng tấn công bạn hay phóng điện vào bạn. Bạn có thể sống sót bao lâu?