back to home dude

Người ngoài hành tinh Albert

Người ngoài hành tinh Albert

về Người ngoài hành tinh Albert

Giúp người ngoài hành tinh Albert trốn thoát. Dùng những món đồ xung quanh cậu ấy để đến gần hơn với vòng cuối!