back to home dude

Người mỹ ở vùng đất vua Arthur 1

Người mỹ ở vùng đất vua Arthur 1

về Người mỹ ở vùng đất vua Arthur 1

Bạn cần thu thập tài nguyên. Với những thứ kiếm được, bạn có thể xây nhà, làm đường và thả tự do cho các công nhân. Hãy khiến mọi người vui vẻ.