back to home dude

Người Mạng

Người Mạng

Về Người Mạng

Hãy xoay đường đi của bạn qua cửa. Màn hình ở phía trước, nên cứ tiếp tục chơi. Hãy ghi điểm bằng việc nhấn Nộp điểm sau khi kết thúc trò chơi