back to home dude

Người gác dê

Người gác dê

về Người gác dê

Hãy giúp Steven hoàn thành nhiệm vụ quan trọng: cứu chú dê và thu thập những trái táo vàng.