back to home dude

Người dơi tung hoành

Người dơi tung hoành

về Người dơi tung hoành

Cố gắng tìm cách của bạn để đi lên. Sử dụng bức tường, các khối đang rơi và ống dẫn