back to home dude

Người đặt bom

Người đặt bom

về Người đặt bom

Hãy đặt bom và chạy đi. Bạn phải tạo đường đi và tiêu diệt đối thủ.