back to home dude

Người cuối cùng

Người cuối cùng

về Người cuối cùng

Bắn những thây ma bạn gặp phải và ngăn chúng không vượt qua những bức tường!