back to home dude

Người bảo vệ PSN

Người bảo vệ PSN

về Người bảo vệ PSN

Mạng Playstation của bạn đang bị tấn công bởi các virus. Đặt hàng rào để đàn áp những kẻ tấn công.