back to home dude

Ngưng Hoạt Động

Ngưng Hoạt Động

về Ngưng Hoạt Động

Hoàn thành nhiệm vụ bằng cách chụp ảnh những người trong tài liệu. Nhưng hãy làm chuyện đó trước khi bạn hết pin.