back to home dude

Ngựa bóng rổ

Ngựa bóng rổ

Về Ngựa bóng rổ

Bạn chơi bóng rổ giỏi đến đâu? Hãy nhắm kĩ và ghi điểm ở mỗi cú ném. Bạn có thể được thêm điểm nếu bạn biểu diễn đẹp.