back to home dude

Ngôi nhà ám khí

Ngôi nhà ám khí

về Ngôi nhà ám khí

Anh chàng giao hàng Rupert này phải giao một kiện hàng này đến ngôi nhà ám khí. Nhưng, những người còn lại đang ở đâu? anh ta sẽ giao kiện hàng này cho ai đây?