back to home dude

Ngoài giới hạn

Ngoài giới hạn

về Ngoài giới hạn

Hãy đập bóng vào tường và thu thập các đồ vật. Sau khi chơi xong, hãy nhấn nút Submit Score để lưu điểm.