back to home dude

Nghiền nát bù nhìn 2

Nghiền nát bù nhìn 2

về Nghiền nát bù nhìn 2

Hãy phá huỷ tất cả bù nhìn. Dùng các vũ khí khác nhau như bom, pháo bông hay con ong. Nếu bạn đạt được số điểm yêu cầu, bạn sẽ lên được cửa tiếp.