back to home dude

Nelly1: chuyến đi thần tiên

Nelly1: chuyến đi thần tiên

về Nelly1: chuyến đi thần tiên

Nelly nhìn thấy một con bướm rất đẹp và muốn bắt nó. Sau đó, cô ấy đã đến một nơi rất lạm với nhiều bẫy. Hãy coi chừng Nelly.