back to home dude

Né đạn

Né đạn

về Né đạn

Hãy thu thập vàng trong khi né những viên đạn. Bạn có thể dùng bom và những gói nâng cấp để tăng khả năng thành công.