back to home dude

Nảy 2

Nảy 2

Về Nảy 2

Hãy vẽ đường kẻ và đừng để rơi bóng. Hãy thu thập các đồ. Hãy kiếm điểm sau khi trò chơi kết thúc.