back to home dude

Navigate Robots

Navigate Robots

về Navigate Robots

Điều khiển thời gian với phím khoảng cách và vẽ ra đường đi cho con rô bốt của bạn. Tập hợp tất cả những thiết bị trong mỗi cấp độ mà không bị đụng vào những con rô bốt khác. Nếu bạn hoàn tất càng sớm, bạn sẽ ghi được càng nhiều điểm!