back to home dude

Naruto GG 0.8

Naruto GG 0.8

Về Naruto GG 0.8

Hãy tiêu diệt những kẻ tấn công bạn. Luôn cẩn thận và tiêu diệt từng tên một.