back to home dude

Nào chú gà tây

Nào chú gà tây

về Nào chú gà tây

Chú gà tây này đã bị mất những chiếc lông. Hãy giúp chú ta bắt lấy càng nhiều lông nhất có thể, nhưng hãy cảnh giác với các nhánh.