back to home dude

Nâng lên

Nâng lên

về Nâng lên

Hãy cố gắng đưa nó lên đỉnh tháp. Dọc theo đường đi bạn sẽ nhận được thông tin để thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Nhận các thông tin trên đường lên đỉnh nhé.