back to home dude

Nạn dịch lớn

Nạn dịch lớn

Về Nạn dịch lớn

Lây truyền bệnh dịch cho toàn thế giới. Nâng cấp những con vi khuẩn sao cho nó có thể lan rộng.