back to home dude

Năm 2012 đâu rồi?

Năm 2012 đâu rồi?

về Năm 2012 đâu rồi?

Năm mới đã biến mất một lần nữa và Santa cần sự giúp đỡ của bạn để tìm lại nó. Khám phá những cấp độ độc đáo và nhớ là bạn phải nhặt tất cả các món quà trên đường đi.