back to home dude

Nã súng đại bác 2

Nã súng đại bác 2

về Nã súng đại bác 2

Hãy chỉ ra kẻ thù bạn sẽ tấn công và chĩa súng vào. Bạn đã sẵn sàng? Hãy dùng đúng năng lượng và bom.